Nieuws

Nieuws

lid van de raden van toezicht

Vacature lid raden van toezicht Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en gelieerde stichtingen

Wegens een tussentijds aftreden zijn de stichting Fries Museum en stichting Keramiekmuseum Princessehof en de gelieerde stichtingen Collectiefonds, stichting Mata Hari en stichting Monumenten op zoek naar een nieuw lid van de raden van toezicht.

Na het succes van 2016-2019 staan beide musea voor de uitdaging om hun kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke bijdrage duurzaam te ontwikkelen. Voor het Fries Museum speelt de vraag naar transhistorische en transnationale verbindingen vanuit het sterke regionale DNA. Voor Keramiekmuseum Princessehof gaat de doorontwikkeling over internationale programmering, collectiebeheer en ondernemerschap. De overkoepelende organisatie zet in op gastvrijheid, inclusiviteit, vitaliteit, talentontwikkeling en duurzaamheid.

Alle stichtingen passen de Governance Code Cultuur 2019 toe volgens het model toezichtbestuur. De raden van toezicht bestaan uit maximaal negen leden, rekening houdend met de verschillende aandachtsgebieden van de musea. Ze vergaderen vier keer per jaar in een gezamenlijke vergadering. Leden van de raden van toezicht wonen een aantal keer per jaar een extra andere bijeenkomst bij (zoals een raadscommissie en overleg met de ondernemingsraad). Van de leden van de raden van toezicht wordt verwacht dat zij met enige regelmaat aanwezig zijn op belangrijke activiteiten van de organisatie, zoals openingen van tentoonstellingen en ontvangsten met stakeholders of personeel.
Het lidmaatschap van de raden van toezicht is onbezoldigd. Onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed. Voor de benoeming wordt mogelijke belangenverstrengeling  nagegaan.

Wij zoeken een: 

Lid van de raden van toezicht
die haar/zijn expertise vanaf 21 maart 2021 wil inzetten

Voor deze vacatures zoeken wij specifiek een kandidaat met een toegevoegde waarde qua kennis en deskundigheid op het vlak van hedendaagse beeldende kunst. Dit vanuit vanuit een internationaal netwerk, een visie op transhistorische en transnationale benaderingen, op ruimte en identiteit, op kunst in verbinding met oorlog en empathie, op keramiek in de beeldende kunst.

Fries Museum I Keramiekmuseum Princessehof is een inclusieve organisatie die open staat voor alle groepen in de samenleving. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en waarin geen ruimte is voor discriminatie. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en kennis en selecteren op basis van kwaliteiten.

Reageren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Hayo Apotheker, voorzitter van de raden van toezicht, via b.vis@princessehof.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u tot en met 31 oktober a.s. kenbaar maken. Wij ontvangen graag uw cv en een korte motivatie. Deze kunt u mailen naar mw. Baukje Vis, b.vis@princessehof.nl.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden van de raden van toezicht en de directeur-bestuurder van de musea. De gesprekken zullen plaatsvinden in november 2020. Benoeming voor een periode van 4 jaar vindt plaats nadat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslan en de minister van OCW zijn gehoord.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer