Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten

Uw schenking aan Keramiekmuseum Princessehof maakt een belangrijk verschil. Graag maken wij gebruik van uw steun voor aankopen, restauratie of speciale projecten. Met uw schenking kunnen wij cultuur blijven doorgeven aan een volgende generatie. Hieronder vindt u informatie over diverse vormen van financiële steun en belastingopties.

Eenmalige schenking

Het bedrag dat u wilt schenken kunt u overmaken naar NL50RABO0103152156 op naam van Keramiekmuseum Princessehof. De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbaar inkomen en kan oplopen tot 52%. De eenmalige schenking voor particulieren is aftrekbaar voor zover dit hoger is dan 1% van het verzamelinkomen/60 euro. Het RSIN nummer van het museum is 809649470. U kunt ook een donatie doen via de donatiepagina.

Periodieke schenking

Uw belastingvoordeel is het grootst wanneer een schenking wordt verdeeld over tenminste vijf kalenderjaren. Gedurende vijf jaar achtereen dient minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag te worden geschonken. Bij een vooraf vastgestelde periodieke schenking is de jaarlijkse betaling in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, tot maximaal 250.000 euro per jaar.

Nalaten

Via een testament kunt u geld of goederen nalaten aan het Keramiekmuseum Princessehof. Ook bestaat de optie om het Princessehof tot erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven, dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een vooraf vastgesteld bedrag wilt nalaten, kunt u ten behoeve van het Fries Museum een legaat opnemen in uw testament.

Erf- en schenkbelasting

Het museum is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting (ANBI), waardoor u er zeker van bent dat uw gift of legaat daar terecht komt waar u wilt.

Fonds op naam

Misschien heeft u een speciale band met een voorwerp of activiteit van het Princessehof. U kunt dan d.m.v. een fonds op naam uw speciale keuze financieel steunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht, die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 25.000 alle administratieve zaken voor haar rekening.

Schenkingen in natura

Schenkingen in termijnen van lijfrente kunnen in geld maar ook in natura worden gedaan. Stel u bent in het bezit van een bijzonder object (bijv. schilderij, textiel, zilver) en wilt dat schenken. Indien het museum dit object van belang acht voor de collectie, wordt het object getaxeerd en over een periode van 5 jaar aan het museum geschonken. Bij giften in natura is een taxatie (maximaal drie maanden voor het moment van schenking en maximaal 6 maanden na het moment van schenking) of recente factuur (niet meer dan drie maanden voorafgaand aan het moment van schenking uitgereikt) verplicht.

De schenker heeft gedurende 5 jaar jaarlijks een aftrekpost van 1/5 van de getaxeerde waarde. Schenkingen in natura gaan rechtstreeks naar Keramiekmuseum Princessehof. Ook bij het schenken van objecten kan gebruik worden gemaakt van de z.g. multiplier (zie ook onder het kopje Geefwet). Deze wordt toegepast op de getaxeerde waarde van het object. De verhoging van 25% wordt ook hier toegepast over maximaal € 5.000.

Geefwet

De geefwet stimuleert schenken aan cultuur en is vanaf 1 januari 2012 van kracht. Deze wet is per 20 maart 2013 goedgekeurd door de Europese Commissie en geldig tot en met 2017 (mogelijk verlenging 2018). Met deze geefwet is er een extra stimulans gekomen in de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele ANBI's zoals het Fries Museum. De rijksoverheid wil daarmee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. De opvallendste fiscale maatregel is de invoering van een vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 1,25 op giften aan cultuur. Dit betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Uiteraard kunt u per jaar meer schenken dan € 5.000, maar voor het bedrag boven € 5.000 geldt dan niet de extra aftrek. Voor bedrijfsgiften is de aftrek ook verruimd. Per 1 januari 2012 mag het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming i.p.v. 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen met een max. van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt een multiplier van 50%, tot een max. van € 5.000 per jaar. Er kan max. € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Erfbelasting betalen door overdracht van kunst

Heeft u een kunstwerk dat van belang is voor de collectie Nederland dan is het mogelijk deze aan de Nederlandse staat te schenken die het in bruikleen geeft aan een museum. Dit is alleen

mogelijk indien vooraf goedkeuring is verkregen door een landelijk beoordelingscommissie. Het Princessehof kan ondersteunen bij de procedure indien het kunstwerk naar onze mening ook van nationaal belang is. Maximaal kan 120% van de waarde in aanmerking worden genomen, waarna het kunstwerk eigendom wordt van de Staat en eventueel in bruikleen kan worden gegeven aan Keramiekmuseum Princessehof.

Meer weten over schenken en nalaten?

Neem contact op met Liesbeth van Keimpema, tel. 058 205 00 48 of per mail; l.vankeimpema@princessehof.nl

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer